Noul BF, rãspunsul companiei MB la cererile clienøilor

Noul BF, rãspunsul companiei MB la cererile clienøilor

Domus magazine (RO)

".. MB S.p.A., o com - panie din Vicenza ši lider mondial în producøia ši comer - cializarea de cupe concasoare, s-a aflat la târgul Intermat de la Paris pentru a-ši prezenta cel mai recent pro - dus, o nouã cupã concasoare, rezultat al investiøiilor în cercetãri tehnolo - gice ši al atenøiei permanente acor - date nevoilor con su - matorilor. Compania a ales unul dintre cele mai importante târguri internaøio - nale din sectorul construc øiilor pentru prezentarea noului sãu produs, evi den - øiind impor tanøa acestui eveniment.."