MB Crusher pomaga gdy brakuje materiałów

03-09-2021
[ATB- WRZ 2021]

[ATB- WRZ 2021]

"[...] W jaki sposób wykorzystano to, co było tylko odpadem? Firma wykorzystała łyżkę kruszącą BF70.2 - do redukcji objętościowej - i łyżkę przesiewającą MB-S18 - do czyszczenia i sortowania materiału na miejscu za pomocą koparek. Dzięki dwóm osprzętom i jednej koparce sami wyprodukowali wysokiej jakości materiał, gotowy do ponownego użycia.

Maszyny firmy MB Crusher pozwalają na przekształcenie gruzu w surowiec gwarantujący utrzymanie aktywności na placu budowy, nawet w przypadku braku materiałów, w miejscach o utrudnionym dostępie lub w miastach z dużymi ograniczeniami przeładunkowymi oraz ograniczeniami w zakresie emisji hałasu i pyłu. Sam proces odbywa się na miejscu poprzez przekształcenie odpadów, które są rozdrabniane i selekcjonowane na surowiec wtórny. Proces ten jest zarówno użyteczny, jak i korzystny ekonomicznie. [...]"